راهنمای پذیرش

نمونه گیری

جهت نمونه گیری از 8 صبح تا 8 شب بدون نیاز به ناشتایی مراجعه نمایید. جهت ارسال نمونه لطفا" از قبل با آزمایشگاه تماس

بگیرید تا هماهنگی های لازم صورت گیرد.

خدمات بیمه ای

پذیرش مراجعین با دفترچه تامین اجتماعى :  

برای انجام آزمایشات آلبینیسم، سیستیک فایبروزیس، تالاسمی، دیستروفی عضلانی دوشن، فراژل X  ملکولی ، هموفیلی ،SMA  و نقص در ژن کانکسین 26 (GJB2) لازم است نسخه بیماران توسط اداره تامین اجتماعی تایید شده باشد.

آدرس سازمان تامین اجتماعی جهت تایید نسخ: قائم شهر، میدان طالقانی، ابتدای خیابان ساری، روبروی بانک ملی مرکزی، اداره اسناد پزشکی، سرکار خانم دکتر اربابی - سرکار خانم فرهادی

جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نیاز :

•یک برگ کپى از صفحه اول دفترچه بیمه

•یک برگ کپى از نسخه (پشت و رو)

در صورت درخواست تالاسمى مدارک زیر نیز اضافه مى گردد:

•دستور درخواست آزمایش باید توسط دکتر فوق تخصص خون و یا مشاور ژنتیک ممهور شده باشد.

•آزمایشات خون شناسىCBC)  و الکتروفورز) زوجین و والدین آنها به همراه کپی آن.

•در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم سونوگرافى از جنین و کپى آن.

•در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین مورد نیاز است

 

درخواست انجام آزمایشات کروموزومی بر روی نمونه خون و یا مایع امنیون دارای شرایط خاص پذیرش می باشد (لطفا جهت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل نمایید).

پذیرش بیماران با بیمه خدمات درمانی: 

پذیرش بیماران با دفترچه خدمات درمانی نیازمند کد رهگیری ارجاع داده شده توسط پزشک متخصص زنان یا فوق تخصص خون می باشد.

سایر مدارک مورد نیاز:

در صورت درخواست تالاسمى مدارک زیر اضافه مى گردد :
·        درصورت عدم دارا بودن دفترچه تبعه همسر، نیاز به کپی صفحه دوم شناسنامه.
·         آزمایشات خون شناسى ( CBC  و الکتروفورز )زوجین و والدین آنها به همراه کپی آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم  سونوگرافى از جنین  و کپى آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین مورد نیاز است.

درخواست انجام آزمایشات کروموزومی بر روی نمونه خون و یا مایع امنیون دارای شرایط خاص پذیرش می باشد (لطفا جهت اطلاعات بیشتر با آزمایشگاه تماس حاصل نمایید).

پذیرش بیماران دارای دفترچه نیروهای مسلح 

پذیرش بیماران نیروهای مسلح نیازمند درخواست آزمایش خوانا و صحیح همراه با مهر پزشک متخصص در دفترچه معتبر خود فرد و دارای تاریخ نسخه مربوط به ماه جاری می باشد.

تمامی آزمایشات ژنتیکی درخواست شده در دفترچه نیروهای مسلح نیاز به تایید سازمان بیمه نیروهای مسلح دارد.

آدرس سازمان بیمه نیروهای مسلح جهت تایید نسخ: ساری ، میدان امام (به سمت قائمشهر) ، کوچه باران، اداره خدمات درمانی نیروهای مسلح.

جهت تایید نسخ، مدارک پزشکی بیمار و در مواردی حضور خود بیمار ضروری است.

سایر مدارک مورد نیاز :

•یک برگ کپى از صفحه اول دفترچه بیمه

•یک برگ کپى از نسخه (پشت و رو)

در صورت درخواست تالاسمى :
·         آزمایشات خون شناسى (CBC و الکتروفورز ) زوجین و والدین آنها  به همراه کپی آن.
·         در صورت درخواست برای تالاسمى مرحله دوم  سونوگرافى از جنین  و کپى آن

· در صورت درخواست برای تالاسمی مرحله دوم نمونه خون والدین آنان مورد نیاز است.

پذیرش بیماران معرفی شده از طرف بهزیستی

بیمارانی که از طرف سازمان بهزیستی معرفی شوند لازم است علاوه بر درخواست  آزمایش  نوشته شده در دفترچه بیمه  و مدارک لازم مربوط به آن، معرفی نامه مخصوص از طرف اداره بهزیستی به همراه داشته باشند.

این مرکز با سازمان‌های بهزیستی استان مازندران طرف قرارداد می باشد.